November 16, 2014

Doa Qunut - collection readers point of view

Copy paste: http://www.islamituindah.my/hadith-qunut-subuh-adalah-sahih

Golongan yang berpendapat qunut dalam sembahyang subuh
Imam al-Nawawi al-Syafi’I di dalam Syarah al-Muhazzab berkata: Qunut dalam sembahyang subuh selepas mengangkat kepala dari rukuk pada rakaat kedua adalah sunat tanpa khilaf .

Adapun apa yang telah dinukilkan dari Abu Ali bin Abu Hurairah r.a. bahawa dia tidak berqunut dalam sembahyang subuh, kerana ia telah menjadi lambang kepada sekelompok pembuat bid’ah, itu adalah sesuatu yang salah. Ia tidak dikira dari mazhab kami.

Di dalam menjelaskan mazhab-mazhab ulamak di dalam menetapkan qunut pada sembahyang subuh, al-Nawawi berkata:

Mazhab kami mengatakan bahawa qunut itu sunat samada ketika kecelakaan (nazilah) ataupun tidak. Inilah yang dikatakan oleh kebanyakan para salaf dan khalaf serta orang selepas mereka. Sebahagian dari mereka yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar al-Siddiq, Umar al-Khattab, Usman, Ali, Ibnu Abbas dan al-Barra’ bin `Azib r.a. Dan al-Baihaqi telah meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Begitu juga mereka yang berpendapat demikian ialah dari kalangan tabi’in dan orang-orang selepasnya. Inilah juga mazham imam Malik, al-Hasan dan Abu Daud.

Al-Nawawi berkata:
Mereka ini berhujah dengan hadis Anas r.a.: Sesungguhnya Nabi s.a.w. berqunut selama sebulan mendoakan kebinasaan atas mereka, kemudian meninggalkannya. Maka adapun pada sembahyang subuh, beginda masih berqunut sehingga wafat. (HR jamaah dan dianggap sahih oleh al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni dll.)

Mereka berhujah juga dengan apa yang diriwayatkan dari al-Awwam bin Hamzah, katanya: Aku bertanya Abu Usman mengenai qunut pada sembahyang subuh, dia berkata: Selepas rukuk. Aku berkata: Dari siapa? Dia berkata: Dari Abu Bakar, Umar dan Usman. (HR al-Baihaqi dan dianggapnya sebagai sahih)

Begitulah halnya dengan riwayat al-Baihaqi dari Abdullah bin Mua’qqal, katanya: Ali berqunut pada sembahyang subuh.

Terdapat di dalam Syarah al-Kabir, karya syeikh al-Dardir al-Maliki: Disunatkan qunut pada sembahyang subuh sahaja.

Di dalam al-Mudauwanah al-Kubra: Waqi’ berkata dari Fithr dari Atho’, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berqunut pada sembahyang subuh, dan sesungguhnya Abu Musa al-Asy’ari, Abu Bakrah, Ibnu Abbas dan al-Hasan berqunut pada sembahyang subuh.

Katanya lagi, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Rafi’ bahawa kedua-duanya bersembahyang subuh di belakang Umar, dia berqunut selepas rukuk.

Di dalam al-Mughni Ibnu Qudamah al-Hanbali:
Malik, al-Syafi’I dan para pengikut keduanya berkata: Qunut disunatkan pada sembahyang subuh pada setiap masa…

#Jantan responded on July 11th, 2014 at 7:57 am

Siapakan golongan yang menolak qunut subuh?
Di dalam empat mazhab, ulamak Hanafi dan Hanbali menolak qunut di dalam sembahyang subuh. Mereka mengatakan bahawa qunut subuh telah dinasakhkan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas’ud yang menerangkan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah melakukan qunut subuh selama sebulan, kemudian meninggalkannya.
(Al-Feqh al-Islami Wa Adillatuh, Dr Wahbah al-Zuhaili, vol 1)

Namun mereka tidak membidaahkan kecuali wahabi


Kesimpulan

1 . Para ulamak berselisih pendapat mengenai pensyariatan subuh. Sebahagiannya mengatakan bahawa qunut tidak disyariatkan. Yang lain mengatakan ia disyariatkan. Masing-masing menggunakan hadis sebagai hujah.

2 . Golongan yang mengatakan bahawa qunut itu disyariatkan berselisih pendapat, bila waktunya ia perlu dibaca? Apakah pada waktu subuh sahaja, atau pada semua waktu sembahyang, atau pada witir sahaja, atau ketika terjadi bencana sahaja.

3 . Syafi’I dan Malik berpendapat bahawa qunut pada sembahyang subuh disunatkan. Manakala Hanafi dan Hanbali berpendapat qunut subuh telah dinasakhkan.

Pegangan kami:
Qunut adalah di antara masalah yang menjadi objek pertikaian sesetengah pihak. Sedangkan pada hakikatnya, ia adalah masalah khilafiyah yang tidak wajar menjadi faktor pertelingkahan sesama saudara seislam.

Kami berharap umat Islam warga Malaysia, khususnya, tidak melayan seruan-seruan yang bertindak mengungkit-ungkit masalah khilafiyah. Seruan yang hanya akan memecahbelahkan perpaduan umat. Mereka ini mengatakan bahawa qunut subuh itu tidak disunatkan, dan orang yang melakukannya itu adalah ahli bid’ah yang mengada-adakan sesuatu di dalam agamanya. Seruan ini adakalanya keterlaluan. Mereka seolah-olah tidak mengakui langsung adanya perselisihan pandangan di kalangan para ulamak di dalam menafsirkan nash-nash syarak.

Gelaran ahli bid’ah yang dilemparkan kepada mereka yang mengamalkan qunut subuh telah meninggalkan kesan yang tidak baik di dalam hubungan sesama muslim. Kami merasa amat sedih sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti samasekali adab-adab berikhtilaf di dalam masalah-masalah furuk. Mereka ini jauh sekali dari tradisi yang diamalkan oleh para ulamak turun-menurun ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Melayan bicara mereka hanya akan menyebabkan kita ini lemah dan membodohkan diri sendiri.

Dalam masalah qunut ini, kami berpegang kepada prinsip bertasamuh di dalam masalah khilafiyah. Kami berpandangan, sesiapa yang mahu melakukan qunut subuh, bermakna dia telah mengikut sunnah. Dan, sesiapa yang tidak melakukannya, bermakna dia juga telah mengikut sunnah. Begitu juga, sesiapa yang melakukan qunut bermakna dia telah melakukan sesuatu yang baik, dan sesiapa yang tidak melakukan qunut dia juga telah melakukan sesuatu yang baik.

Tidak ada masalah samasekali, samada mahu berqunut subuh ataupun tidak. Sesiapa yang mahu berpegang kepada pendapat qunut subuh itu disunatkan, sila melakukannya. Sesiapa yang mahu berpegang kepada pendapat bahawa qunut subuh itu tidak disunatkan, tidak perlulah melakukannya.

Yang akan menjadi masalah ialah jika kita bersikap taksub dalam masalah khilafiyah tanpa memperdulikan pendapat yang dipegang oleh orang lain. Yang akan menjadi bercelaru ialah jika kita mengatakan orang yang melakukan qunut itu sebagai ahli bid’ah yang disesatkan Allah. Atau kita mengatakan orang yang tidak berqunut itu sebagai menyalahi sunnah.

Berikut ini adalah pendirian Syeikh Jadul Haq yang kami terjemahkan dari kitab fatwanya, dan inilah juga pegangan kami:

Maka inilah yang telah dikatakan oleh para ulamak terbilang, iaitu Ibnu Hazmin, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim mengenai masalah qunut. Itulah yang kami pilih. Dan kami cenderung untuk berpegang dengannya. Iaitu, barangsiapa yang berqunut di dalam sembahyang subuh selepas rukuk, maka sesungguhnya dia telah mengikut sunnah yang datang dari Rasulullah s.a.w., mengikut para sahabatnya dan ia diamalkan oleh para imam mujtahidin, fuqahak dan ahli hadis. Dan, barangsiapa yang berqunut sebelum rukuk di dalam sembahyang subuh dan sembahyang witir, maka dia juga mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.

Qunut itu bukanlah bid’ah yang dilarang. Ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dibincangkan oleh para fuqahak yang dapat dipercayai dan para hali hadis. Begitu juga, qunut bukanlah khusus ketika terjadi bencana sahaja. Ia dapat dilihat dengan jelas berdasarkan nukilan para fuqahak dari kalangan imam-imam dan ahli hadis bahawa qunut telah dilakukan walaupun tidak berlaku bencana.

Begitu baik sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazmin:
Dan qunut itu adalah zikrullah. Oleh itu melakukannya adalah baik dan meninggalkannya adalah harus.

Begitu juga dengan kata-kata Ibnu Taimiyah:
[.. para ulamak telah bersepakat mengatakan bahawa barangsiapa yang berqunut pada sembahyang subuh, sembahyangnya sah. Dan barangsiapa yang tidak berqunut, sembahyangnya juga sah. Begitulah juga qunut didalam sembahyang witir.]

Dan kata-kata Ibnul Qaiyim:
[Di samping itu para ulamak tidak mengengkari atas orang yang melakukan qunut secara berterusan, dan mereka juga tidak menganggap makruh orang yang melakukan qunut serta tidak menganggapnya sebagai bid’ah. Orang yang melakukannya tidak dianggap menyalahi sunnah.

Begitu juga, mereka tidak mengengkari orang yang orang yang mengengkari qunut ketika terjadi bencana. Mereka tidak menganggap orang yang tidak berqunut sebagai bid’ah. Juga tidak menganggap orang yang meninggalkannya sebagai menyalahi sunnah. Malahan para ulamak ini beranggapan bahawa barangsiapa yang berqunut, maka itulah yang paling baik, dan barangsiapa yang meninggalkan qunut, maka sesungguhnya itulah yang paling baik.]

Dari penjelasan ini, maka menjadi kewajipan kepada umat Islam tidak bertelingkah di dalam masalah ini dan masalah yang seumpamanya.
Di kalangan para ulamak dan mufti juga berkewajipan agar tidak menimbulkan pertelingkahan di kalangan umat Islam dengan masalah khilafiyah di dalam fatwa mengenai masalah furuk yang tidak memberi mudarat terhadap ibadah. Menjadi kewajipan mereka juga agar tidak melontarkan perkataan `bid’ah’ atas sesuatu yang diterima oleh umat Islam sebagai sunah yang diikuti. (Buhuth Wa fatawa Islamiyah Fi Qadhaya Muashirah, Syeikh Jadul Haq Ali Jadul Haq, hal.107-108)


 1.  bahawa qunut itu disyariatkan berselisih pendapat, bila waktunya ia perlu dibaca? Apakah pada waktu subuh sahaja, atau pada semua waktu sembahyang, atau pada witir sahaja, atau ketika terjadi bencana sahaja.

  3 . Syafi’I dan Malik berpendapat bahawa qunut pada sembahyang subuh disunatkan. Manakala Hanafi dan Hanbali berpendapat qunut subuh telah dinasakhkan.

  Pegangan kami:
  Qunut adalah di antara masalah yang menjadi objek pertikaian sesetengah pihak. Sedangkan pada hakikatnya, ia adalah masalah khilafiyah yang tidak wajar menjadi faktor pertelingkahan sesama saudara seislam.

  Kami berharap umat Islam warga Malaysia, khususnya, tidak melayan seruan-seruan yang bertindak mengungkit-ungkit masalah khilafiyah. Seruan yang hanya akan memecahbelahkan perpaduan umat. Mereka ini mengatakan bahawa qunut subuh itu tidak disunatkan, dan orang yang melakukannya itu adalah ahli bid’ah yang mengada-adakan sesuatu di dalam agamanya. Seruan ini adakalanya keterlaluan. Mereka seolah-olah tidak mengakui langsung adanya perselisihan pandangan di kalangan para ulamak di dalam menafsirkan nash-nash syarak.

  Gelaran ahli bid’ah yang dilemparkan kepada mereka yang mengamalkan qunut subuh telah meninggalkan kesan yang tidak baik di dalam hubungan sesama muslim. Kami merasa amat sedih sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti samasekali adab-adab berikhtilaf di dalam masalah-masalah furuk. Mereka ini jauh sekali dari tradisi yang diamalkan oleh para ulamak turun-menurun ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Melayan bicara mereka hanya akan menyebabkan kita ini lemah dan membodohkan diri sendiri.

  Dalam masalah qunut ini, kami berpegang kepada prinsip bertasamuh di dalam masalah khilafiyah. Kami berpandangan, sesiapa yang mahu melakukan qunut subuh, bermakna dia telah mengikut sunnah. Dan, sesiapa yang tidak melakukannya, bermakna dia juga telah mengikut sunnah. Begitu juga, sesiapa yang melakukan qunut bermakna dia telah melakukan sesuatu yang baik, dan sesiapa yang tidak melakukan qunut dia juga telah melakukan sesuatu yang baik.

  Tidak ada masalah samasekali, samada mahu berqunut subuh ataupun tidak. Sesiapa yang mahu berpegang kepada pendapat qunut subuh itu disunatkan, sila melakukannya. Sesiapa yang mahu berpegang kepada pendapat bahawa qunut subuh itu tidak disunatkan, tidak perlulah melakukannya.

  Yang akan menjadi masalah ialah jika kita bersikap taksub dalam masalah khilafiyah tanpa memperdulikan pendapat yang dipegang oleh orang lain. Yang akan menjadi bercelaru ialah jika kita mengatakan orang yang melakukan qunut itu sebagai ahli bid’ah yang disesatkan Allah. Atau kita mengatakan orang yang tidak berqunut itu sebagai menyalahi sunnah.

  Berikut ini adalah pendirian Syeikh Jadul Haq yang kami terjemahkan dari kitab fatwanya, dan inilah juga pegangan kami:

  Maka inilah yang telah dikatakan oleh para ulamak terbilang, iaitu Ibnu Hazmin, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qaiyim mengenai masalah qunut. Itulah yang kami pilih. Dan kami cenderung untuk berpegang dengannya. Iaitu, barangsiapa yang berqunut di dalam sembahyang subuh selepas rukuk, maka sesungguhnya dia telah mengikut sunnah yang datang dari Rasulullah s.a.w., mengikut para sahabatnya dan ia diamalkan oleh para imam mujtahidin, fuqahak dan ahli hadis. Dan, barangsiapa yang berqunut sebelum rukuk di dalam sembahyang subuh dan sembahyang witir, maka dia juga mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.

  Qunut itu bukanlah bid’ah yang dilarang. Ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dibincangkan oleh para fuqahak yang dapat dipercayai dan para hali hadis. Begitu juga, qunut bukanlah khusus ketika terjadi bencana sahaja. Ia dapat dilihat dengan jelas berdasarkan nukilan para fuqahak dari kalangan imam-imam dan ahli hadis bahawa qunut telah dilakukan walaupun tidak berlaku bencana.

  Begitu baik sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazmin:
  Dan qunut itu adalah zikrullah. Oleh itu melakukannya adalah baik dan meninggalkannya adalah harus.

  Begitu juga dengan kata-kata Ibnu Taimiyah:
  [.. para ulamak telah bersepakat mengatakan bahawa barangsiapa yang berqunut pada sembahyang subuh, sembahyangnya sah. Dan barangsiapa yang tidak berqunut, sembahyangnya juga sah. Begitulah juga qunut didalam sembahyang witir.]

  Dan kata-kata Ibnul Qaiyim:
  [Di samping itu para ulamak tidak mengengkari atas orang yang melakukan qunut secara berterusan, dan mereka juga tidak menganggap makruh orang yang melakukan qunut serta tidak menganggapnya sebagai bid’ah. Orang yang melakukannya tidak dianggap menyalahi sunnah.

  Begitu juga, mereka tidak mengengkari orang yang orang yang mengengkari qunut ketika terjadi bencana. Mereka tidak menganggap orang yang tidak berqunut sebagai bid’ah. Juga tidak menganggap orang yang meninggalkannya sebagai menyalahi sunnah. Malahan para ulamak ini beranggapan bahawa barangsiapa yang berqunut, maka itulah yang paling baik, dan barangsiapa yang meninggalkan qunut, maka sesungguhnya itulah yang paling baik.]

  Dari penjelasan ini, maka menjadi kewajipan kepada umat Islam tidak bertelingkah di dalam masalah ini dan masalah yang seumpamanya.
  Di kalangan para ulamak dan mufti juga berkewajipan agar tidak menimbulkan pertelingkahan di kalangan umat Islam dengan masalah khilafiyah di dalam fatwa mengenai masalah furuk yang tidak memberi mudarat terhadap ibadah. Menjadi kewajipan mereka juga agar tidak melontarkan perkataan `bid’ah’ atas sesuatu yang diterima oleh umat Islam sebagai sunah yang diikuti.
  (Buhuth Wa fatawa Islamiyah Fi Qadhaya Muashirah, Syeikh Jadul Haq Ali Jadul Haq, hal.107-108)

 2. 30

  knp ddlm islam ade nasakh dan mansukh..alquran dn hadis pn ade nasakh dn mansukh nye..ini salah satu cara Allah menguji tahap ketaatan hambanye dlm mengikut sunnatullah dn sunah nabi..jika dah memang ade hadis yg memansukhkn perbuatan nabi berqunut subuh tdkkh kalian terfikir ianye salah satu ujian dr allah utk melihat siapa hambanye yg taat dan keras kepala..

Doa Qunut Wajib atau Tidak?

#copypaste from:
http://yayasan-ilmu.blogspot.com/2013/02/komen-bidah-dan-amalan-tanpa-sandaran.html?m=1

Komen - Bid'ah dan Amalan tanpa Sandaran

Assalamualaikum,
Saudara, pagi ini Sheikh Muhammad Nurudin al-Banjari al-Maki bercerita atas tajuk 'Ilmu dan Tawaduk' dalam segmen 'Cinta Ilmu' siaran pagi TV al-Hijrah. Beliau menyebut suatu peristiwa mengenai pertemuan Imam as-Syafie dengan Imam Abu Hanifah, ketika bersolat Subuh, beliau tidak membaca Doa Qunutsebagaimana biasa, katanya, beliau baca. Mengikut fahaman Mazhab as-Syafie adalah sunat yg diberatkan membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh, katanya. Kalau tidak dibaca, maka wajib membuat Sujud Sahwi, (Sujud Lupa) selepas selesai solat. Maka ketika Imam as-Syafie bersolat dengan Imam Abu Hanifah, beliau tidak membaca Doa Qunut, kerana menghormati pendirian Imam Abu Hanifah, yg tidak membaca Doa Qunut dalam solat Subuh itu.
Saudara, apakah Imam as-Syafie yg mengajarkan pengikut2nya membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh? Wallahu a'lam. Yg pasti adalah tidak ada sandaran nas dan dalil sama ada al-Quran mahupun as-Sunnah menyebut tentang kewajipan membaca Doa Qunut pada Solat Subuh. Kerana, Rasulallah (s.a.w) tidak pernah membaca Qunut dalam Solat Subuh sepanjang hidup beliau. Maka justeru itu, Rasulallah (s.a.w) sebagai 'uswatun hasanah' - model ikutan terbaik dalam perkara Islam dan tuntutannya, maka sewajarnyalah tidak dibaca Doa Qunut dalam Solat Subuh. 
Saudara, dalam blog ini, khususnya dalam perkara Doa Qunut ini, kita telahpun beritahu bahawa tiada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah mengenai Doa Qunut dalam Solat Subuh. Malah kita juga telah beritahu bahawa kalimah-kalimah doa yg dibaca dalam Doa Qunut sekarang ini adalah kalimah-kalimah Doa Qunut yg diajarkan oleh Rasulallah (s.a.w) kepada cucunya, Husein, supaya dibaca ketika membaca Doa itu pada Solat Witir, iaitu solat yg mengakhiri Solat Terawih, pada malam 15 Ramadhan hingga akhir Ramadhan. Kalau kita berpedomankan sabda Rasulallah (s.a.w): 'Sollu kama ra-aitumuni usolli' (Yg bermaksud: Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku (Nabi) bersolat), maka sahnya solat itu kalau menepati apa yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w). Para sahabat dan para tabi-in (yakni, pengikut Rasulallah (s.a.w)) tidak pernah terlihat atau melihat Rasulallah (s.a.w) membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh. Malah, tidak ada satupun hadith yg menyebutkan bahawa Rasulallah (s.a.w) membaca Doa Qunut pada Solat Subuh. Jika begitu, termasuklah membaca Doa Qunut dalam Solat Subuh itu suatu yg bid'ah atau pembaharuan dalam urusan agama, berdasarkan agama Islam yg dicontohkan oleh Rasulallah (s.a.w) kepada umat beliau.
Saudara, dalam perkara Doa yg dibaca dalam Solat Subuh itu, kita telahpun diberitahu bahawa Rasulallah (s.a.w) pernah membacaDoa Qunut Nazilah. Rasulallah (s.a.w) membaca Qunut Nazilah pada rakaat terakhir selepas Rukuk, ketika Iktidal, pada setiap solat fardu yg lima - i.e. Subuh, Zohor, 'Asar, Maghrib dan Isya' - selama sebulan sahaja, dan kalimah-kalimah doa yg dibaca bukan Doa Qunut yg kita baca dalam Solat Subuh itu. Kenapa dibaca setiap solat fardu dan kenapa sebulan sahaja? Hanya Allah (a.w) dan RasulNya yg tahu. Namun, peristiwa yg menyebabkan dibaca Qunut Nazilah itu adalah kerana golongan munafiq di 4 perkampungan Arab yg awalnya meminta agar Rasulallah (s.a.w) hantarkan/kirimkan mubaligh atau pendakwah untuk mengajarkan syariat Islam kpd mereka supaya mereka lebih faham syariat Islam. Maka, Rasulallah (s.a.w) mengutus 70 orang mubaligh atau pendakwah atau guru ke 4 kampung tersebut. Mereka bunuh 69 daripada 70 orang tersebut, dan hanya seorang sahaja yg selamat, yg sempat menyelamatkan diri melapurkan kpd Nabi (s.a.w) dalam keadaan luka parah. Rasulallah (s.a.w) bersabda kankah lebih baik kalau dia sama-sama mati, kerana dia hidup maka rugi dia, belum pasti mendapat syurga sebagaimana yg 69 tersebut terbunuh sebagai syuhada mati dalam fi sabilillah maka mendapat ganjaran syurga! Mereka mati sebagai syuhada - mati syahid. Maka kerana peristiwa itu, Rasulallah (s.a.w) memerintahkan kesemua umat Islam supaya membaca Doa Qunut Nazilah mendoakan kehancuran dan kebinasaan kpd penduduk 4 perkampungan Arab tersebut melalui kemarau panjang sebagaimana yg pernah dialami oleh masyarakat Nabi Yusuf (a.s) selama tujuh tahun itu. Allah (a.w) menurunkan bala, maka musnah keempat-keempat perkampungan tersebut. Qunut Nazilah ini diamalkan selama sebulan pada setiap solat fardu.
Saudara, dalam dua atau tiga ceramah Syeikh Nurudin dalam segmen yg sama, sebelum ini beliau membincangkan isu 'bid'ah'. Beliau ada menyebut bahawa sesuatu amalan yg tidak ada dalam al-Quran dan as-Sunnah yg baik, wajar diamalkan atas beberapa sebab atau pertimbangan. Rasionalnya disebutkan oleh Syeikh Nurudin, iaitu: pertama, walaupun tidak dibuat oleh Rasulallah (s.a.w) kerana takutkan atau beliau khuatir akan menjadi suatu amalan yg wajib, maka baik jika hendak diamalkan. Dicontohkan oleh beliau bersugi. Kalaulah tidak kerana khuatir dijadikan oleh umatnya sebagai suatu amalan wajib, maka beliau tidak memerintahkan umatnya bersugi (i.e. mengosok gigi) sebelum bersolat fardu, walhal Rasulallah (s.a.w) suka sekiranya umatnya bersugi. Kedua, mengikuti contoh perbuatan Omar bin Khattab (r.a) yg mengubah syariat mensolatkan Solat Terawih - daripada diamalkan secara bersendirian kpd amalan yg disolatkan secara berjema'ah di bawah seorang imam solat. [Nota: Tapi, harus diingati bahawa Rasulallah (s.a.w) tidak menegah para sahabat yg berimamkan beliau beberapa malam. Sehinggakan suau malam itu tak muat masjid kerana ramainya para sahabat yg bermakmukan beliau. Namun kerana khuatir akan menjadi tuntutan wajib, maka beliau tidak ke masjid pada hari berikutnya]. Ketiga, sesuatu yg baik itu tidak dihalangi orang Islam lakukan kerana tidak ada ketetapan had-had tertentu. Ini merujuk kpd berapa banyaknya perlu berzikir danmembaca Yaasin berjema'ah dan mengadakan Majlis Tahlil Arwah dan amalan yg seumpamanya. Beliau berkata tidak ada larangan dalam meperbaiki amalan. Dalam blog ini kita sering sebutkan bahawa Islam itu agama yg dicipta Allah (a.w) khusus untuk manusia (dan jin). Syariatnya atau segala ketentuan atau spesifikasinya ditetapkan oleh Allah (a.w). Segala sesuatu mengenai Islam itu adalah ditetapkan dalam al-Quran dan 'al-Hikmah' (atau as-Sunnah) yg diwahyukan oleh Allah (a.w) kpd Rasulallah (s.a.w) dan disampaikan juga melalui malaikat Jibril (a.s), apabila dan ketika perlu didemokan atau ditunjukkan praktikalnya. Maka oleh itu Rasulallah (s.a.w) sahaja yg sempurna dan benar ilmunya mengenai segala amalan dan ibadah, terutama solat. Justeru itu, jikalah tidak dicontohkan atau ditunjukkan oleh Rasulallah (s.a.w) setiap amalan itu, maka amalan itu adalah menyimpang dari ketetapan yg haq mengenai segala amalan dan ibadah. Itulah prinsip pokok yg wajib setiap umat Islam faham. Kerana, akibat menyimpang dari ketetapan ini membahayakan amalan dan ibadah, malah aqidah kita sendiri.
Saudara, kerana itulah Rasulallah (s.a.w) memberitahu: 'Man 'amala 'amilan laisa amruna, fahua raddun(Yg bermaksud: Sesiapa yg mengamalkan sesuatu amalan yg tidak didatangkan dari aku (Nabi), maka amalan (atau ibadahnya) ditolak (oleh Allah (a.w)). Yakni. tak diterima amalannya dan ibadahnya. Malah lebih bahaya kerana secara tidak kita sedari, dia terkeluar dari Islam (yakni, menjadi kafir tanpa disedari). Taubat kita tidak diterima selagi kita beramal dgn sesuatu yg bid'ah. Segala amalan kita - yg fardu dan yg sunat- semuanya tak guna dan sia-sia sahaja, kerana tak mendapat pahala atau tidak diterima Allah (a.w). Logiknya mudah. Dalam perkara dunia, kalau kita bekerja dgn suatu corporation atau syarikat, pemiliknya suruh kita buat begini dan begitu, kita buat cara lain, apakah dia/pemilik atau pengurus yg menyampaikan arahan pemilik, boleh bagi kita upah atau gaji? Lebih-lebih lagi dalam perkara agama. Kalau Allah (a.w) beritahu Rasulallah (s.a.w) supaya beritahu dan jelaskan kpd manusia hendaklah menyembah Allah (s.a.w) begini dan kerjakan amalan dan ibadah sebagai wadah menyembah Allah (a.w) begini, maka kita buat begitu - lain dari yg ditetapkan, apakah Allah (a.w) terima? Pasti ditolak dan tidak diberi ganjaran pahala, malahan 'didenda' dgn ancaman neraka. Yg selamat dan pasti selamat adalah ikuti ketetapan Allah (a.w) dan ketetapan Rasulallah (s.a.w), maka segala amalan dan ibadah kita diberi ganaran pahala yg besar, iaitu dapat syurga - Ayat 13, Surah an-Nisa' dan Ayat 7, Surah al-Haysr dll ketetapan al-Quran dan as-Sunnah Mengapakah kita berani ambil risiko dgn sesuatu yg pasti tiada sandaran nas dan dalil al-Quran dan as-Sunnah.
Saudara, kita lihat 'pembaharuan' yg dibawakan oleh Omar bin Khattab (r.a)., iaitu pembaharuan dalamSolat Terawih. Apa yg diperbaharui oleh beliau? Solat Terawih disolatkan secara berjema'ah di bawah seorang imam, tapi Omar (r.a) tetap solatkan 8 rakaat. Rasulallah (s.a.w) pernah jema'ahkan Solat Terawih. Namun umat Islam tidak pula ditegah bersolat Terawih secara bersendirian.
Dalam isu mensolatkan Solat Terawih secara berjema'ah ini kita perlu rujuk beberapa perkara yg menunjukkan bahawa 'pembaharuan Omar' itu telah direstui oleh Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w):
Pertama, dalam sabda Rasulallah (s.a.w), kita disuruh ambil dan jadikan as-Sunnah panduan hidup dan panduan amalan dan ibadah, yakni panduan beragama, kita.Sabda Rasulallah (s.a.w) (menjelaskan bahawa setelah wafat beliau kelak umat Islam akan berpecah menjadi 73 jenis fahaman Islam, bilamana 72 fahaman Islam tersebut, walaupun berpandukan al-Quran dan as-Sunnah, gagal mendapat syurga. Maka beliau menjelaskan bahawa hanya satu golongan yg berjaya mendapat syurga): ‘Iaitu mereka yang mengikut jalanku (yakni, as-Sunnah) dan jalan sahabat-sahabatku yakni, ‘Khalifah ar-Rasyidin al-Mahdiyin’) (iaitu, Abu Bakar, Omar, Othman dan Ali).’ [Hadith sahih riwayat at-Termidzi dll]. 
Rasulallah (s.a.w) dalam hadith ini menyebutkan bahawa umatnya wajib berpandukan dengan 'as-Sunnah' iaitu sunnah beliau dan sunnah khalifah kalau nak berjaya mendapat syurga. [Nota: Dalam sepotong hadith lain Rasulallah (s.a.w) juga menyebutkan bahawa yg berjaya mendapat syurga itu adalah umat Islam yg berjema'ah dalam Islam]. 
Kedua, Omar (r.a) dalam sepotong hadith dalam Sunan ad-Daramiberkata: '(Seseorang yg Islam itu) Tidak dikatakan Islam kecuali dengan berjema'ah, tidak dikatakan berjema'ah kalau tidak ada Imam/Amir (yg memimpin jema'ah Islam), dan tidak ada keImaman kalau tidak wujud ketaatan oleh jema'ah terhadap Imam/Amir.'Omar (r.a) tidakpun membuat sebarang pembaharuan dalam syariat Islam, i.e. ketetapan atau hukum hakam Islam, kerana beliau mengulangi apa yg diperintahkan oleh Allah (a.w) - Ayat 103, Surah ali-Imran dan perintah Allah (a.w) kpd Rasulallah (s.a.w) - hadithnya kita sudahpun rujuk sebelum ini. [NotaPertama, Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa tidak halal hidup seorang Islam di muka bumi ini kalau mereka tidak mengangkat seorang Imam/Amir dan mereka tidak berjema'ah; kedua, Rasulallah (s.a.w) memberitahu, kerahmatan Allah (a.w) itu hanyalah melalui berjema'ah dalam Islam, dan sesiapa yg berfirqah atau bermazhab itu pasti akan diazab di akhirat kelak; Ketiga, tidak diterima amalan dan ibadah seseorang Islam itu jika tidak didasarkan kpd al-Quran dan as-Sunnah; dan keempat, Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) memberitahu bahawa berjema'ah itu suatu kewajipan dalam Islam;kelima, berbai'at itu adalah perintah Allah (a.w); dan keenam, Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) memberitahu mentaati Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w) dan Imam itu adalah jaminan syurga.]
Ketiga, Rasullalah (s.a.w) memberitahu bahawa Omar (r.a) mempunyai taraf/martabat yg tertinggi dikalangan para sabahat.Hadith berikut dengan jelas memberi kita tahu mengapa perbuatan Omar (r.a) tidak bersifat bid'ah.
Diriwayatkan hadith dari Ghudaifin b. Harith hadith dari Abi Zarr berkata: 'Aku mendengar Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Innallaha wado'al-haqqu 'ala lisani 'Umara yaqulu bihi.' (Yg bermaksud: Sesungguhnya Allah (a.w) meletakkan kebenaran kpd ucapan (atau kata-kata) Omar (maka) berkata-kata dia (Omar) dengan kebenaran.) [Hadith Ibnu Majah, Kitab Mukaddimah].itahu bahawa Allah (a.w) telah mengendorse kata-kata Omar (r.a). 
Ketiga, dalam hadith berikut pula Rasulallah (s.a.w) perintahkan kita supaya ikuti sunnah Abu Bakar dan Omar dalam perkara agama.Diriwayatkan hadith dari Umairin hadith dari Rib'iyi hadith dari Khuzaifah berkata: 'Rasulallah (s.a.w) bersabda: 'Iqtadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa-Umara.' (Yg bermaksud; Ikuti (sunnah) dua orang sesudahku (Nabi) (i.e. sesudah wafat aku), iaitu Abu bakar dan Omar b Khattab (r.a).) [Hadith at-Termidzi, Kitab Manakib (Pangkat Para Sahabat)]
Jelasnya, apa sahaja perbuatan Omar (r.a) telahpun terlebih dahulu diberi endorsement oleh Rasulallah (s.a.w) dan Allah (a.w).
Keempat, kedudukan Omar (r.a) itu istimewa dalam Islam seperti yg diperjelaskan dalam hadith berikut:
Diriwayatkan hadith dari Musyarrih b Ha'an hadith dari 'Uqbah b 'Amirin berkata: 'Telah bersabda Rasulallah (s.a.w): 'Lau kana ba'di nabiyun lakana Umaru b Khattab' (Yg bermaksud: Seandainya akan ada seorang Nabi sesudahku (sesudah wafat Rasulallah), nescaya adalah dia Omar b Khattab.) [Hadith at-Termidzi,dalam Bab Pangkat Para Sahabat]
Saudara, jelaslah bahawa kedudukan Omar dan kedudukan khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin itu sudah mendapat endorsement Allah (a.w) dan Rasulallah (s.a.w). Maka dgn itu 'pembaharuan' yg dibawakan oleh mereka bukanlah bid'ah. Ianya adalah sebahagian as-Sunnah. Orang lain walaupun dinobatkan oleh manusia sehebat manapun sebagai ulama' muktabar dan teralim sekalipun - tidak ada endorsement sedemikian, tidak ada ketetapan membolehkan mereka mengubah atau mengubahsuai syariat Islam yg dibawakan oleh Rasulallah (s.a.w). Itulah hakikatnya. Adalah suatu kepalsuan bagi seseorang yg menyebutkan bahawa sesuatu yg baik itu boleh diambil untuk mengubah syariat Islam Islam. Dalam perkara keduniaan dan amalan keperibadian, umat Islam tidak ditegah mengamalkan membaca kalimah Tahlil ('La-ila ilallah' 1.0 juta kali sehari, atau memuji Allah (a.w) dgn kalimah pujian 'Subhanallah, wal-hamdulillahdsbnya berapa kalipun setiap hari, atau membaca Yaasin setiap pagi atau malam Jum'at, mendoakan kpd kedua ibu bapa kita dan sebagainya, asalkan tidak dijadikan amalan rutin berjema'ah kerana tidak ada amalan sedemikian secara berjema'ah.
Saudara, mudah-mudahan saudara faham dan dapat bezakan perbuatan Omar (r.a) dgn perbuatan orang lain. Dalam post yg lalu dalam blog ini kita telahpun lihat 'reservation' Imam-imam yg dikatakan pengasas fahaman kemazhaban bahawa mereka sekali-kali tidak mahu digam sebagai orang yg menolak atau mengubah atau mengatasi ketetapan as-Sunnah, malah mereka berkata 'mazhab' mereka adalah Mazhab as-Sunnah, berpedomankan Rasulallah (s.a.w). Maka kalaulah ada sesuatu ketetapan mereka yg menyalahi as-Sunnah, maka kita dipinta buang ketetapan mereka dan ambil ketetapan as-Sunnah. Justeru itu, mengapa ramai ulamak kemazhaban memberi kita tahu bahawa amalan itu dan ini adalah sejajar dgn as-Sunnah?? Namun, yg jelasnya adalah janganlah ambil risiko, nanti di padang makhsyar kita dapat Kitab Catatan Amalan kita kosong semata-mata tidak ada catitan amalan dan ibadah dan pahala atau kita tidak diberikan Kitab kita, malah terus dihalau masuk neraka, kerana kita terkeluar dari Islam semasa hidup kita di dunia dulu, tanpa kita sedaripun! Wal iya zubillah.

Jazakallah khairah

November 9, 2014

35 KEGUNAAN CUKA EPAL ATAU APPLE CIDER VINEGAR (ACV)35 KEGUNAAN APPLE CIDER VINEGAR


Siapa masih ada Apple Cider Vinegar (ACV) yang masih tak habis-habis? Tak tahu nak buat apa lagi dengan ACV uol. Saya dah 3 bulan beli tapi tak lalu nak minum gitu aje dengan air suam, so most of the time i add in soups, sour juices or any cooking untuk membantu menghabiskan my ACV stock.


So kepada yang mahukan idea lain cara menggunakan ACV uol yang berbaki lagi, bole cuba cara dibawah ni.


35 Uses for Apple Cider Vinegar


1. Add Flavor to Salad Dressings: Apple cider vinegar is an amazing acid to add to salad dressings in leu of more processed vinegars like white vinegar.


2. Add Brightness to Soups and Stews: Apple cider vinegar will add an amazing bright flavor when added to soups and stews at the end of cooking or when blended into raw soups and stews.


3. Help Cleanse Your Liver: You may have heard of drinking lemon water to cleanse the liver first thing in the morning, but did you know that apple cider vinegar works just as well? You can use a tablespoon or so in a cup of warm water first thing in the morning for its cleansing effects.


4. Facial Toner: You can dilute 2 tbsp of apple cider vinegar in 4 tbsp water and dab on the skin with a cotton ball or pad.


5. Help Reduce Age Spots: You can dab some pure apple cider vinegar on age spots and leave on skin over night to help reduce discoloration.


6. Help Reduce Acne Scars: You can apply apple cider vinegar to acne scars and leave it on as you sleep at night to help reduce their appearance.


7. Help Ease a Sunburn: You can place 1-2 cups of apple cider vinegar into a warm bath to help reduce the discomfort of sunburnt skin.


8. Ease Acid Reflux: This may seem counterintuitive, but hear me out. Most of the time acid reflux is due to having too little stomach acid rather than having too much. The reason that this causes acid reflux is this: If you do not have enough stomach acid, the receptor cells in your stomach will not send a message to your brain that its time to close the sphincter at the top of your stomach. This means as you are digesting your food some of it may wash back up your throat causing the pain of acid reflux. In these situations you can take a shot of apple cider vinegar when you are experiencing the pain to help increase the acid content in your stomach which will then activate the message to close the sphincter. You can also take a shot of apple cider vinegar before you eat as a preventative measure.


9. Possible Triglyceride Reduction: Sipping 2 tsp of apple cider vinegar in 2 cups of water over several months may help to lower triglyceride levels in the blood. This effect is thought to be due to the acetic acid content of the vinegar.


10. Stabilize weight: The acetic acid that can help lower triglyceride levels may also help to decrease body fat stores when taken over a prolonged period of time. Again use the 2 tsp in 2 cups of water taken daily.


11. Help Balance Blood Sugar Levels:  There have been some studies that have shown that taking 2 tbsp of apple cider vinegar before bed helped those dealing with diabetes to lower their blood glucose levels by 4-6% during the night.


12. Reduce dandruff: Use a dilution of 2 parts water to 1 part apple cider vinegar as a hair and scalp rinse to reduce dandruff. It may also help to add some shine to your hair.


13. Kill Bacteria That Cause Bad Breath: Apple cider vinegar can help to freshen your breath by helping to kill any bacteria that may be present in your mouth.


14. Clean your Dentures: If you have dentures, you can soak them in a 2:1 water to apple cider vinegar solution over night to help keep them clean and bacteria free.


15. Kidney Cleanse: Apple cider vinegar can aid in the cleansing of the kidneys when taken on a regular basis. It will work when taken with food, as a drink that contains 1 tsp of vinegar for every cup of water or as a supplement.


16. Reduce Arthritis Pain: Take apple cider vinegar to help reduce the inflammation that is associated with arthritis, as well as reducing the pain that comes with it.


17. Balance Body pH: Apple cider vinegar can be taken internally as a way of alkalizing the system. This may seem strange since vinegar is acidic outside of the body, but post digestion it is actually alkalizing for the system.


18. Help Treat Gout: Apple cider vinegar can be used in a well rounded treatment plan to help relieve gout.


19. Fight Infection: Apple cider vinegar can help your body to fight off any infection that may be trying to take hold of your body. It is especially good at clearing sinus infections.


20. Beat Allergies and Asthma: The oral administration of apple cider vinegar can help to clear mucus and relieve bronchial swelling helping to reduce symptoms of allergies and asthma.


21. Treat Nail Fungus: You can administer apple cider vinegar topically to nail beds to help cleanse them of fungus.


22. Sooth Bug Bites: Dab a cotton ball that has been soaked in apple cider vinegar on bug bites and other minor skin irritations to help sooth and relieve pain and swelling.


23. Kill a Wart: To help treat a wart, soak a cotton ball in apple cider vinegar and then secure it to your wart with a bandaid. Leave it on over night or through your day (if you don’t mind the smell.) Repeat this treatment until your wart is cleared.


24. Reduce The Appearance of a Bruise: You can apply apple cider vinegar topically to a bruise to help reduce the appearance and speed healing time.


25. Fight Overall Inflammation: Due to its alkalizing properties, apple cider vinegar has the ability to help fight inflammation all over the body.


26. Relieve Constipation: Apple cider vinegar can help to loosen the bowels in the same way that lemon juice can. Take a shot or two when feeling a little backed up to help your system flush out.


27. Aid Sleep: Taking 1 tbsp of apple cider vinegar along with some honey in a cup of warm water can help ease insomnia and create a peaceful nights rest.


28. Unblock Sinuses: Taking a shot or two of apple cider vinegar when you are feeling stuffed up can help to promote sinus drainage.


29. Promote Healthy Gut Bacteria: If you have been travelling, have taken antibiotics or are overly stressed, supplementing your diet with some apple cider vinegar may help to feed your all important stores of good bacteria, providing them with food to grow and flourish.


30. Use as a Disinfectant: You can apply apple cider vinegar to wounds to help clean them and prevent infection.


31. Clean Your House: Apple cider vinegar can be mixed with water and used to clean the bathroom, the kitchen, countertops and the floors. If you mix it with baking soda you can even use it to help clean your pipes!


32. Brighten Dishes Without Salt: If you are trying to reduce your consumption of table salt and excess sodium, apple cider vinegar is a great substitute. Sprinkle some apple cider vinegar on rice, quinoa, cooked and raw veggies and other savory dishes to help bring out the bright flavors of the dish.


33. Fabric Softener: If you are sensitive to the chemicals in traditional fabric softener you can use 1/2 cup apple cider vinegar in your wash to help condition your clothes.


34. Whiten Teeth: You can use apple cider vinegar to help remove stains from your teeth. Simply rub your teeth with a cotton swab that has been soaked in apple cider vinegar to reveal your sparkly whites!


35. Get Rid of Fleas on your Furry Friends: Dilute apple cider vinegar by 50% in water and use a spray bottle to spray the mixture onto your pets fir.  Rub in and let dry. You can also spray this mixture on your furniture to remove fleas that may have been transferred from your pet.

November 5, 2014

I am 31

Hi, officially i am now 31 years old. I have been busyblately and not having chance to look up this blog (anyway i am not so active in blogging).

Ok just touch n go. Until we meet again. Tata!